תקנון

תקנון השימוש באתר

בוגולוג שיווק והפצה בע”מ (ח.פ. 516653052) מפעילה את האתר שכתובתו https://www.bogolog.co.il/ (להלן: “האתר“). אנא קראו תנאים והגבלות אלה טרם השימוש באתר.

 1. התקנון
  • גישתך לאתר, לרבות הפונקציות, התכנים, החומרים והשירותים הכלולים בו ו/או שימוש בו מהווים אישור כי קראת את תקנון השימוש באתר (“התקנון“), וכי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בין בוגולוג לבינך ואתה מסכים להם.
  • המונחים “בוגולוג“, “לנו“, “אנו” או “שלנו“, מתייחסים לבוגולוג שיווק והפצה בע”מ, המפעילה של האתר.
  • המונח “אתה” מתייחס למשתמש (כהגדרתו מטה). בתקנון זה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים, ולהיפך; לשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי העניין.
  • התקנון יהיה בתוקף החל ממועד הגישה ו/או השימוש הראשון שלך באתר ו/או בשירותים (המוקדם מבניהם). גישה או שימוש כאמור באתר מעידים על הסכמתך לכל התנאים וההגבלות של התקנון.
  • מדיניות הפרטיות של בוגולוג, חלה על השימוש שלך באתר. בעצם הגישה שלך לאתר ו/או השימוש שלך באתר או בשירותים אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לאמור בה ולאיסוף ועיבוד מידע אישי בהתאם לאמור בה.

 

 1. הגדרות

לצורך תקנון זה:

 • אתרים חיצוניים” פירושם אפליקציות או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.
 • ‏”משתמש“: כל אדם הצופה בתכני האתר ו/או משתמש בהם ו/או בשירותים. ‏
 • שירותים” פירושם השירותים הניתנים באמצעות האתר, לרבות האפשרות לרכוש מוצרים, לגשת לאתרים חיצוניים, לצפות בתוכן האתר ו/או כל מאפיין ו/או שירות אחר של האתר.
 • תוכן” פירושו כל הנתונים ו/או התכנים המוצגים באתר, לרבות (אך לא רק), טקסט, מסמכים, תצלומים, גרפיקה, קבצי אודיו ווידאו או כל פורמט אחר המכיל נתונים ו/או תכנים.
 1. השימוש באתר ובשירותים
  • אתה מאשר ומסכים בזאת כי כל גישה לאתר, או שימוש בו, הם באחריותך הבלעדית וכי השלכות גישה או שימוש כאמור יחולו עליך בלבד.
  • אתה מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך שימוש בשירותים כהגדרתם לעיל ולא לכל מטרה אחרת.
  • השירותים שאנו מספקים עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
  • אנו עשויים ורשאים להפסיק (לצמיתות או באופן זמני) לספק את השירותים, כולם או חלקם, לך או למשתמשים באופן כללי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
  • אם נפסיק לספק לך את השירותים לצמיתות, התקנון יבוטל (למעט הוראות אשר מטבען נועדו להמשיך לחול לאחר ביטול התקנון) ויחולו תנאי סעיף ‏15.
  • השימוש באתר כרוך בגישה לרשת אינטרנט ואתה תידרש לשאת במלוא העלויות הכרוכות בכך.
 1. התוכן
  • אתה מסכים ומאשר כי כל שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר הם על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואינו מטיל כל אחריות או חבות על בוגולוג.
  • אתה מאשר ומסכים כי בוגולוג אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל תוכן, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי בוגולוג אינה אחראית לבחינה או להערכת הדיוק, השלמות, התוקף, הקניין הרוחני, התאימות, החוקיות, הנאותות, האיכות, האמינות, ו/או כל היבט אחר של התוכן.
  • אתה מבין ומסכים כי בעת השימוש באתר, אתה עלול להיחשף לתוכן שעלול להיות לא מדויק ו/או שגוי ו/או פוגעני ואתה מוותר בזה על דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד בוגולוג בעניין זה.
  • כל הסתמכות על התוכן היא באחריותך הבלעדית. בוגולוג לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכותך על התוכן ו/או למידת התאמת התוכן לשימושך ו/או לצרכיך.
  • אין לבוגולוג כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ובוגולוג אינה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.
 1. בעלות וקניין רוחני
  • מוענק לך בזאת רישיון אישי, לא בלעדי, ניתן לביטול, שאיננו כולל זכות להעברה או להענקת רישיונות משנה, לצפייה ושימוש באתר ובשירותים אך ורק למטרותיך האישיות, הלא-מסחריות, לצורך קבלת השירותים או שימוש בהם, כפי שהם מסופקים באתר, באופן המותר על פי התקנון בלבד.
  • אתה מאשר בזאת כי האתר בשלמותו מהווה יצירה מקורית של בוגולוג, וכי הבעלות וכל הזכויות הצמודות לאתר, לרבות, אך לא רק, המבנה, ההרכב, הארגון, התיאום והסדר של התוכן (בין אם תוכן זה מוגן בזכויות יוצרים ו/או על ידי זכויות קניין רוחני אחרות) הכלול באתר, ההוראות, הפרטים, התכנים והטכנולוגיה הכלולים באתר ו/או אשר עליהם היא מבוססת, וכל זכויות הפטנטים ו/או זכויות היוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות הצמודות לאתר – יהיו רכושה הבלעדי של בוגולוג ויישארו כאלה.
  • האתר והשירותים כוללים סודות מסחריים שמצויים בבעלותה של בוגולוג, והם מוגנים על ידי הוראות החוק הרלוונטיות.
  • אינך מקבל כל זכות ו/או רישיון בקשר עם האתר, התוכן ו/או השירותים, למעט הזכות לעשות שימוש באתר ובשירותים כפי שנקבע במפורש בתקנון.
  • סימני המסחר, השמות המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה, הלוגואים ומאפייני מותג אחרים של בוגולוג בהם נעשה שימוש בקשר עם האתר והשירותים, הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בוגולוג. שום דבר בתקנון לא מעניק לך את הזכות להשתמש או להציג את הסימנים האמורים (כולם או מקצתם) בכל צורה או דרך שהיא.
  • סימני מסחר או סימני שירות של צדדים שלישיים המופיעים (אם מופיעים) על גבי התוכן (כולו או מקצתו) הם סימני מסחר או שירות של בעליהם בהתאמה. אין להוריד (download), להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להעביר, להעניק רישיון או לנצל בכל דרך אחרת ו/או לכל מטרה אחרת את התוכן כאמור, למעט כפי שמתיר התקנון במפורש.
  • השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים, למעט שימוש המותר במפורש על פי התקנון, אסור בהחלט, מפר את הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) של בוגולוג ו/או אחרים, ועשוי לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.
  • בוגולוג שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בתקנון.

 

 1. אתרים חיצוניים
  • האתר עשוי לאפשר גישה לאתרים חיצוניים. אתה מאשר בזאת כי אתה מודע לכך שבשימוש באתרים חיצוניים, ייתכן שתיתקל בתוכן שעלול להיחשב פוגעני, מגונה ו/או בלתי הולם באופן אחר.
  • אם תחליט לעזוב את האתר שלנו ולגשת לאתרים חיצוניים כאמור, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שהתקנון ומדיניות הפרטיות שלנו אינם חלים ביחס לגישה ו/או שימוש כאמור באתרים חיצוניים. עליך לבדוק את התנאים והמדיניות הרלוונטיים, כולל מדיניות הפרטיות ואיסוף הנתונים, של כל אתר אליו אתה מנווט מהאתר שלנו.
  • על ידי שימוש באתרים החיצוניים, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לבחינה או להערכה של התוכן, החוקיות, האמינות, העמידה בזכויות יוצרים, הנאותות, האיכות ו/או כל היבט אחר של האתרים החיצוניים, וכי אנו לא נישא בכל אחריות או חבות כלשהי ביחס לתכנים כלשהם באתרים החיצוניים.
  • איננו תומכים בפרסום, במוצרים ו/או בשירותים הנמצאים או זמינים באתרים חיצוניים ואיננו חבים ולא נהיה חבים בכל אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מהסתמכות כלשהי על כל פרסום, מוצר ו/או שירות הנמצאים או זמינים באתרים חיצונים.
  • אתרים חיצוניים שניתן לגשת אליהם מהאתר אינם בהכרח זמינים בכל השפות או בכל הארצות. אנו לא נותנים כל מצג או התחייבות כי אתרים חיצוניים אלה מתאימים או זמינים לשימוש במיקום מסוים. ככל שבחרת לגשת לאתרים חיצוניים אלה, אתה עושה זאת ביוזמתך ואתה אחראי לעמידה בכל החוקים החלים על גישה זו, לרבות, אך לא רק, החוקים המקומיים החלים על גישה זו.
 1. בעיות באתר
  • בוגולוג אינה מתחייבת כי האתר יהיה תואם לכל חומרה או תוכנה שבהם תשתמש, או שהאתר יפעל ללא הפרעות או שגיאות.
  • אתה מאשר ומסכים כי בוגולוג אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל הפרעה, שגיאה, תקלה, עיכוב או כל בעיה אחרת שעשויה להיגרם בפעילות באתר, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי בוגולוג אינה אחראית לבחינה או להערכת האיכות, האמינות, וטיב הפעילות של האתר.

 

 1. הגבלות על השימוש באתר ובשירותים
  • אינך רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים אם:
   • אתה מתחת לגיל 13. ככל שאתה מתחת לגיל 18, עליך לעיין בתקנון זה יחד עם הוריך או עם האפוטרופוסים החוקיים שלך ולהשתמש באתר בהסכמתם בלבד. רכישת מוצרים באתר תותר מעל גיל 18 בלבד או באמצעות הורה או אפוטרופוס, כמפורט בסעיף ‏9 מטה;
   • חוקי מדינת ישראל ו/או דין אחר אשר חל עליך ו/או על השימוש שלך באתר אוסרים עליך מבחינה משפטית לעשות כן;
   • שימושך באתר או בשירותים נעשה באופן שאינו תואם את תקנון או הוראות כל דין.
  • אינך רשאי לבצע אף פעולה מהפעולות הבאות:
   • להשתמש באתר או בשירותים באופן שאינו בהתאם לתקנון או בניגוד לכל דין;
   • לאפשר לאחר לעשות שימוש באתר, ובכלל זה למסור לאחר סימני זיהוי אישיים אשר יאפשרו את התחברותו לאתר ואת שימושו בשירותים;
   • לאפשר או לעודד הפרה כלשהי של התקנון;
   • להעתיק, לשכפל, להדפיס, להוריד או לשמור עותק, לפרסם, להציג, לבצע, להפיץ, לשדר, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, או כל פעולה אחרת שתכליתה לנסות להפיק את קוד המקור של האתר ו/או כל חלק ממנו, להתאים, לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להלוות, להעביר או להפוך לזמין או לנצל בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, את האתר ו/או כל חלק ממנו (לרבות אך לא רק התוכן), לכל מטרה שהיא;
   • להסיר או לשנות הודעות בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל הודעה אחרת בדבר זכויות הקניין הרוחני של בוגולוג הכלולים באתר;
   • להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות או לקידום פעילויות בלתי חוקיות;
   • להשתמש באתר כדי להפריע או לשבש (או לנסות לעשות כן) את הגישה של כל אדם, מארח (host) או רשת, לרבות, ללא הגבלה, על ידי העלאה ו/או שליחת וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב, קבצים או תכניות אחרות שנועדו לקטוע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל תוכנת מחשב או חומרה;
   • לעשות כל דבר העלול להשבית, להעמיס ו/או לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או של השירותים;
   • להשתמש באתר כדי לאסוף ו/או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים ללא הסכמתם;
   • לקשר לתכנים מהאתר שאינם מסך הבית של האתר או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך רשאי לקשר לתכנים מהאתר ובלבד: (א) שלא תסיר או תסתיר את הודעת זכויות באתר; (ב) הקישור יהא למסך הבית של האתר; (ג) האתר ו/או האתר שמהם אתה מספק את הקישורים לאתר אינם עוסקים בפעילויות בלתי חוקיות או פורנוגרפיות; ו-(ד) הנך מתחייב להפסיק לספק קישורים לאתר באופן מידי עם בקשתנו.
  • כל שימוש, או ניסיון לשימוש, באתר ו/או בשירותים בניגוד לתקנון מהווים הפרה של זכויותינו. ככל שתפר את התקנון, אתה תהיה חשוף לתביעות ולחבות בגין נזקים ובוגולוג לא תישא בכל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין הפרה כאמור או תוצאותיה.
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור תלונות ודיווחים על הפרות של התקנון ולנקוט בכל פעולה שאנו מוצאים לנכון, לרבות (אך לא רק), לדווח על כל פעילות החשודה כבלתי חוקית לגורמי אכיפת החוק, רגולטורים או צדדים שלישיים אחרים, וכן לחשוף כל פרט הדרוש או רלוונטי לאנשים או רשויות אלה הקשור אליך.
 1. רכישת המוצרים באתר
  • רכישת המוצרים באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבין אותם והם מתקיימים לגביו במלואם:
   • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18) או איננו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – יחולו במקרה כזה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962.
   • המשתמש באתר הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, והוא משתמש קצה פרטי הרוכש לשם שימוש ביתי, פרטי ומשפחתי. לא תתאפשר מכירה סיטונאית ובסיטונאות.
   • המשתמש באתר הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.
   • המשתמש באתר הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
   • המוצרים המבוקשים זמינים במלאי האתר.
  • בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף ‎‏9.1 לעיל מוזמן המשתמש לרכוש איזה מבין המוצרים המופיעים באתר בתמורה למחיר המופיע לצד כל מוצר במועד ביצוע ההזמנה. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם מצוין מפורשות אחרת ואינם כוללים דמי משלוח. בוגולוג רשאית לעדכן מעת לעת את מגוון המוצרים ומחיריהם. התמונות, סרטוני המוצרים וכל תוכן אחר המופיע באתר, מופיעים להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים מהותיים בין התמונות, הסרטונים והתוכן כאמור לבין המוצרים שיסופקו בפועל, לרבות מבחינת צבעים, מימדים וכדומה. אין בתיאורים הנוגעים למוצר, לתוצאות השימוש בו ולמאפייניו, ובכלל זה בהתייחסות ליכולת לעשות שימוש במוצר לפיתוח קואורדינציה ומוטוריקה או לשיפור מהירות תגובה וזריזות, כדי להוות הבטחה ביחס לאמור ותוצאות השימוש במוצר עשויות להשתנות ממשתמש למשתמש ובהתאם למאפייני השימוש.
  • בעצם ביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי מצהיר בזאת המשתמש כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה מצוי בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי.
  • על המשתמש מוטלת האחריות לבדוק היטב שהפרטים שהוזנו על-ידו בצורה נכונה בטרם אישור ההזמנה.
  • הזמנת מוצר באתר תושלם עם קבלת הודעת דוא”ל הכוללת אישור על ביצוע ההזמנה, בכפוף לקבלת אישור על ביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי הרלבנטית (להלן: “הודעת האישור“). יובהר, כי ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור על השלמת ההזמנה ורק עם קבלת הודעת האישור תאושר ההזמנה ויושלם ביצועה. לעניין ביצוע הזמנות לרכישת המוצרים יהוו רישומי המחשוב של בוגולוג ראיה לכאורה למפורט בהם. שליחת האישור בדוא”ל מתבצעת באופן אוטומטי עם אישור ביצוע העסקה. בשל כך ייתכן עיכוב בדבר אישור ביצוע העסקה ולעיתים הוא אף עלול להיכנס לתיקיית דואר זבל (SPAM) או קידומים (PROMOTIONS).
  • מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית בוגולוג (אך לא חייבת) לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא”ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה.
 1. אספקת המוצרים
  • המכירה באתר היא עד גמר המלאי. ככל שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תהא רשאית בוגולוג לבטל את הזמנת המוצר ולזכות את המשתמש בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.
  • המוצרים שנתקבלה בגינם הודעת האישור וקיימים במלאי, יסופקו ישירות לכתובת אותה ימסור המשתמש דרך חברת שילוח חיצונית (להלן: “חברת השילוח“), וזאת במועדים המפורסמים באתר. לחלופין, באפשרות המשתמש לבחור באפשרות של איסוף עצמי במחסני בוגולוג, בתיאום מראש.
  • בוגולוג אינה אחראית על זמני המשלוח ועל עיכובים אפשריים של חברת השילוח. כמו כן, בוגולוג אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, מגיפה שהוכרזה על ידי הרשויות ומנעה השילוח, עיכוב או בעיה התלויה בנמען/ הנמען מסרב לקבל את המשלוח, חסימות, הפגנות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני (להלן: “כוח עליון“).

 

 1. ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש
  • ביטול הזמנה” – ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה לבוגולוג, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר וקיבל הודעת אישור, וזאת בכפוף לתקנון זה ובכפוף לכל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), ובלבד שהמוצר מצוי באריזתו המקורית, לא נפגם ולא נעשה בו שימוש.
  • פנייה לבוגולוג לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות מסירת הודעה לבוגולוג בטלפון שמספרו 03-7219502; באמצעות מכתב בדואר רשום לבוגולוג לכתובת רחוב משה סמילנסקי 1 הרצליה; בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected]; או באתר. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, שם המשתמש, מספר טלפון נייד, כתובת דואר-אלקטרוני.
  • ביטול הזמנה שלא עקב פגם או אי התאמה – בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ניתן לבטל הזמנה תוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. בעבור הביטול כאמור בסעיף זה, רשאית בוגולוג (או מי מטעמה) לגבות באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לבוגולוג על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של מאה (100) ש”ח או בסך של חמישה אחוזים (5%) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם. לבוגולוג תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.
  • משתמש שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998, אזרח ותיק או עולה חדש אשר ביצע הזמנה באתר, יהא רשאי לבטל את הזמנתו, תוך ארבעה (4) חודשים מיום אישור ההזמנה, ובלבד שהמשתמש יצר קשר עם בוגולוג ויידע אותה באמצעות שיחה, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית, אודות השתייכותו לאחת מן האוכלוסיות המנויות בסעיף זה, וכן העביר לבוגולוג אסמכתא המעידה על כך בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.
  • ביטול הזמנה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של תקנון זה על ידי בוגולוג:
   • על המשתמש לבדוק את המוצר/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. ככל שמוצר כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר קיימת אי התאמה למפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר לידיו.
   • בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל בוגולוג על חשבונה.
 • החזר כספי במקרה של ביטול הזמנה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים מקבלת הפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן ההזמנה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) בוגולוג תחזיר למשתמש, בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.
 • בוגולוג תהא רשאית לבטל הזמנה כולה או חלקה בנסיבות להלן:
  • במקרה שנפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;
  • במקרה של כוח עליון, כהגדרתו לעיל, המונע את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
  • אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;
  • אם המוצר המוזמן סופק לכתובת המשתמש ואולם לא נוצר קשר עם המשתמש לשם מסירתו עקב אי זמינות המשתמש ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.
 • הודעה על ביטול ההזמנה כאמור בסעיף ‏11.7 תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ביצוע העסקה. במקרה זה, תבוטל העסקה ובוגולוג תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בוגולוג בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

 1. פרטיות, דיוור ישיר ותוכן פרסומי
  • השימוש שלנו במידע אישי שתמסור לנו באמצעות האתר או תכנים אחרים שנאספים על ידינו בקשר עם השימוש באתר, כפוף למדיניות הפרטיות של בוגולוג, אותה ניתן למצוא בכתובת ____________ [הערה: יש להוסיף קישור למדיניות הפרטיות]. אנא קרא אותה בעיון.
  • אנו נעשה מאמצים סבירים כדי להגן על המידע הנמסר על ידך בקשר עם השירותים, אך אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון במסירת פרטים אלו חל עליך בלבד, ואנו לא נהיה אחראיים ו/או חייבים בגין כל גילוי ו/או אובדן של פרטים ותכנים כאמור בכל צורה שהיא.
  • בוגולוג ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אלייך בעתיד בדיוור ישיר על המידע האישי שתמסור לנו, וכן לפנות אלייך בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, לרבות (אך לא רק) דואר אלקטרוני, SMS, whatsapp וכו’. בעצם אישורך את תקנון זה אתה מסכים לקבלת הודעות, הצעות ודיוור כאמור.

 

 1. אחריות
  • במידה המרבית המותרת על פי דין, האתר והשירותים מסופקים על ידנו “כמו שהם” (“as-is”) ו-“כפי שהם זמינים” (“as available”), ללא אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא. בוגולוג לא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא, בקשר עם האתר ו/או השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בוגולוג לא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא בקשר עם כל התחייבות ו/או מצג בקשר לאתר ו/או השירותים, טיבם ו/או איכותם, בין אם ניתנו במפורש, במשתמע ו/או קיימים מכוח הדין, לרבות, אך ללא הגבלה, התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות תוכן, מידע ו/או נתונים המצויים באתר, זמינות, שימושיות, אבטחה, מהימנות ו/או אי-הפרה של זכויות צד שלישי ו/או אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת.
  • בנוסף על האמור לעיל, בוגולוג אינה מתחייבת שפעילות האתר ו/או השירותים תהא רציפה ו/או ללא תקלות, שפגמים באתר ו/או בשירותים יתוקנו, שהאתר ו/או השירותים יהיו חופשיים מפני התקפה, וירוסים, הפרעות, פריצה ו/או כל אירוע אחר שייפגע בבטיחותם, ולא תהיה אחראית לכל הפרעה, שיבוש או עיכוב העשויים להיגרם כתוצאה מגורמים אלו או מגורמים אחרים.
  • אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון מהשימוש באתר ובשירותים והשלכותיו, יחול עליך בלבד וכן כי שימוש כאמור הוא באחריותך הבלעדית.
  • אתה אחראי וחב באופן בלעדי, ולבוגולוג אין כל אחריות ו/או חבות כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין כל הפרה של התחייבויותיך לפי התקנון ועל ההשלכות של הפרה כזו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אובדן ו/או נזק שיגרמו לבוגולוג).
  • עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר קיבלת מאיתנו באמצעות האתר או אחרת, לא תיצור אחריות ו/או חבות כלשהם אשר לא צוינו במפורש בתקנון.
  • במידה המרבית המותרת על פי הדין, בשום מקרה לא יהיו בוגולוג, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו (א) לנזקים ישירים, עקיפים, ו/או תוצאתיים מכל סוג שהוא, (ב) לאובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן ו/או נזק לנתונים, אובדן שימוש, פגיעה במוניטין, הקשורים ו/או הנובעים, במישרין או בעקיפין (I) מהגישה ו/או מהשימוש שלך, אי-יכולת להשתמש או הסתמכות על האתר, התוכן ו/או השירותים; (II) תקלות, שגיאות, השמטות ו/או אי-דיוקים אחרים בכל תוכן הכלול באתר; (III) כל עניין אחר הקשור ו/או הנובע מהאתר ו/או מהשירותים ו/או מהגישה ו/או השימוש בהם, גם אם בוגולוג צפתה ו/או אם היה עליה לצפות את הנזק, ו/או (ג) לתביעות צד שלישי (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים) נגדך.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה לא יהיו בוגולוג, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק בקשר עם האתר, התוכן ו/או השירותים בסכום העולה על מאה שקלים חדשים (100 ש”ח).
  • בטרם השימוש במוצרים שנרכשו באתר, עלייך לקרוא בעיון את הוראות השימוש הנלוות להן.
  • המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או השירותים, לרבות חבלות, פציעות, אובדן כושר זמני או קבוע, מוות, מחלה או כל נזק גוף אחר או נזק לרכוש בקשר עם השימוש במוצרים שירכוש באתר, והוא פוטר בזאת את בוגולוג ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר, מכל דרישה, טענה ו/או תביעה עקב כך.
  • למוצרים שיירכשו באתר תינתן אחריות במשך שלושה (3) חודשים, בצירוף חשבונית קנייה, אלא אם נקבע אחרת בתעודת האחריות המצורפת למוצר.
  • כל תובענה בקשר עם האתר ו/או השירות, תוגש בתוך שנה אחת (1), מהמועד בו קמה עילת התביעה.

 

 1. שיפוי

אתה תשפה את בוגולוג ואת כל נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה והחברות הקשורות אליה בגין כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות סבירות של שכר טרחה עו”ד), בקשר עם כל דרישה, טענה ו/או תביעה של כל משתמש ו/או צד שלישי אחר כלשהו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים), כנגד בוגולוג, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהשימוש שלך באתר ו/או מכל הפרה של התקנון על ידך.

 1. סיום ההתקשרות
  • תקנון זה יהיה בתוקף עד שיבוטל על ידך או על ידי בוגולוג.
  • מבלי לגרוע מזכותה של בוגולוג לבטל את התקנון אלה כאמור בסעיף ‏15.1 לעיל, בוגולוג, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, רשאית לסיים את ההתקשרות איתך בתקנון זה אם לא תעמוד באחת או יותר מהוראות התקנון, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של בוגולוג לשיפוי בגין נזקיה וכל זכות או סעד אחרים.
  • עם ביטול התקנון, מכל סיבה שהיא, לא תהיה רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים.
  • במקרה של ביטול של התקנון מכל סיבה שהיא, ימשיכו לחול עליך הוראות אשר מטבען ממשיכות לחול לאחר ביטול, לרבות, אך לא רק, הוראות סעיפים ‏5, ‏12, ‏13, ‏14, ‏15, ‏16 ו-‏17.

 

 1. חוק וסמכות שיפוט
  • על התקנון, פירושם וביצועם, יחול הדין של מדינת ישראל בלבד.
  • בתי המשפט המוסמכים לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת הנובעים ו/או הקשורים לתקנון הם בתי המשפט בתל אביב-יפו, לבתי משפט אלו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הקשור ו/או הנובע מהתקנון, והצדדים שוללים בזאת מפורשות את סמכותו של כל בית משפט אחר. על אף האמור לעיל, בוגולוג תהיה רשאית ליזום הליכים בכל בית משפט מוסמך לקבלת צו מגן, סעד מניעתי דחוף או תרופה ראויה אחרת, אם יש בכך צורך על מנת לאכוף באופן אפקטיבי את זכויות בוגולוג לפי תקנון זה.
 1. כתובת והודעות

כל שאלה, או פנייה אחרת לבוגולוג בנוגע לשירותים יש להפנות אלינו לכתובת הדוא”ל הבאה: [email protected]. כתובתנו היא ברחוב משה סמילנסקי 1, הרצליה.

 1. שונות
  • כותרות ופרשנות. כותרות הסעיפים בתקנון הן לצורך הנוחות בלבד ואין להסתמך עליהן בביאור או בפירוש התקנון. בתקנון, אלא אם ההקשר קובע אחרת או נאמר במפורש אחרת: המילים “כולל” ו”לרבות” לא יפורשו בהגבלה.
  • כלל ההסכמות. התקנון כולל את ההסכם המלא בין הצדדים וגוברים על כל הבנה, הסכמה או מצג קודמים שניתנו על ידי הצדדים או בין הצדדים, הקשורים לנושאו של התקנון.
  • שינויים בתקנון. בוגולוג שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ומעת לעת, ללא חבות מצד בוגולוג או מתן הודעה לך, לשנות את כל אחת מהוראות התקנון. נפרסם הודעה באתר על שינויים מהותיים בתקנון ושינויים כאמור ייכנסו בתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום הודעה כאמור. כל שינוי אחר ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו באתר. השימוש המתמשך שלך בשירותים יחשב כהסכמה שלך לכל שינוי או תיקון כאמור.
  • הפרדה. היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מהתקנון היא בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תפורש, תוגבל, תתוקן או תימחק, וזאת במידה הנחוצה כדי לבטל כל חוסר תקפות או חוסר אכיפות, ויתר הוראות התקנון יישארו במלוא תוקפן.
  • ויתור. ויתור על זכות כלשהי לפי התקנון מצד בוגולוג לא יהיה תקף אלא אם ניתן בכתב וחתום על ידי נציג מורשה של בוגולוג. ויתור מצד בוגולוג על זכות קודמת או קיימת העולה כתוצאה מהפרה או כשל בביצוע, לא ייחשב כוויתור על כל זכות עתידית כלשהי העולה מהתקנון.
  • המחאה. אינך רשאי להמחות, להעביר בקבלנות משנה או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיך ו/או התחייבויותיך לפי התקנון ללא אישור מראש ובכתב מאת בוגולוג, וכל המחאה או העברה כביכול ללא הסכמתה של בוגולוג תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה. בוגולוג רשאית להמחות ו/או להעביר בקבלנות משנה חלק או את כל התקנון, לצד שלישי כלשהו בקשר עם מיזוג, רכישה, מכירה של נכסים, על פי דין, או בדרך אחרת. התקנון יחייב ויפעל לטובת הצדדים לתקנון והנמחים המותרים שלהם.
  • חוזה לטובת צד שלישי. התקנון אינו יוצר כל התחייבות של צד כלשהו כלפי צדדים שלישיים כלשהם, ​​ולא ייחשב כמעניקים או כיוצר זכויות או עילות תביעה כלשהן לצד שלישי כלשהו.

*           *           *

עודכן לאחרונה: 19 בספטמבר 2022.