מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

בוגולוג שיווק והפצה בע”מ (להלן: “בוגולוג” או “אנו“) רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר בוגולוג (הזמין בכתובת: https://www.bogolog.co.il/) (להלן: “האתר“). מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר וסוקר, בין השאר, את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים באתר.

המידע האישי (כהגדרת מונח זה להלן) יישמר במאגרי המידע של בוגולוג והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. יחד עם זאת, ייתכן כי ללא מסירת המידע כאמור לא יהיה באפשרותנו להעניק לך את השירותים, כולם או חלקם. בעצם המשך שימושך באתר הנך מביע את הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות פרטיות זו, כמפורט להלן.

למונחים אשר אינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו תהא המשמעות הנתונה להם בתנאי השימוש, לפי העניין. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר אולם פונה לשני המינים.

 1. סוגי המידע שאנו אוספים
 2. כיצד אנו אוספים את המידע
 3. מטרות האיסוף והשימוש במידע
 4. מסירת מידע לצדדים שלישיים
 5. אתרים חיצוניים
 6. קטינים
 7. אבטחת המידע
 8. קבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב
 9. שמירת המידע
 10. שינויים במדיניות הפרטיות
 11. מימוש זכויותייך
 12. יצירת קשר
 1. סוגי המידע שאנו אוספים
  • פרטי זיהוי: שם פרטי ושם משפחה.
  • פרטי קשר: טלפון, כתובת, כתובת דוא”ל ושם החברה בה אתה מועסק (ככל שרלוונטי).
  • מידע אודות השימוש באתר: מידע אודות השימוש שלך באתר, ובכלל זה מתי נכנסת לאתר, כמה זמן נשארת באתר או במסך מסוים באתר ואילו פעולות ביצעת באמצעותו.
  • פרטי כרטיס אשראי: ככל שתבקש לבצע רכישה באתר, תידרש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. פרטים אלו ישמשו לצורך ביצוע התשלום בלבד באמצעות חברת סליקה חיצונית ואינם נשמרים במאגרי המידע של בוגולוג.
  • מידע טכני: לרבות מידע לגבי חיבור האינטרנט שלך (למשל כתובת IP וספק אינטרנט), מידע על המכשיר באמצעותו אתה ניגש לאתר (למשל, מידע על סוג המכשיר ומערכת ההפעלה שמותקנת עליו).
  • מידע נוסף: כל מידע נוסף שייתכן כי תספק לנו במהלך השימוש באתר.
  • המידע המפורט בסעיפים ‏1.1 – ‏1.5 לעיל ייקרא להלן “מידע אישי“.
  • בנוסף אנו עשויים לאסוף ולעבד נתונים סטטיסטיים ואגרגטיביים לכל מטרה שהיא. מידע מסוג זה איננו מזהה ולכן לא מהווה מידע אישי. למשל, אנחנו עשויים להשתמש במידע אגרגטיבי על השימוש באתר כדי לחשב את אחוז המשתמשים אשר עושים שימוש בכלי מסוים באתר.
  • ככל שתמסור לנו מידע אישי הנוגע לצדדים שלישיים, עליך לקבל את הסכמתם לכך והאחריות בעניין זה מוטלת עלייך בלבד.
 2. כיצד אנו אוספים את המידע

אנו משתמשים בדרכים שונות כדי לאסוף מידע אישי ממך ועלייך, בין השאר בדרכים שלהלן:

 • מידע שתספק לנו ישירות: באפשרותך למסור לנו את פרטי זיהוי ופרטי קשר במהלך השימוש באתר. באפשרותך למסור לנו גם מידע נוסף כאשר אתה יוצר קשר עימנו.
 • מידע שנאסף באופן אוטומטי: במהלך השימוש שלך באתר ייתכן כי נאסוף מידע טכני או מידע אודות השימוש שלך באתר באופן אוטומטי. אנו אוספים מידע זה באמצעות לוגים וטכנולוגיות דומות.
 • מידע פומבי ומידע שהתקבל מצדדים שלישיים: אנו עשויים לקבל מידע טכני ומידע אודות השימוש שלך באתר מצדדים שלישיים, ובכלל זה מספקים של כלי אנליטיקה ושותפי פרסום. בין היתר, אנחנו עשויים להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש באתר, לצורך ניתוח התעבורה לאתר.
 1. מטרות האיסוף והשימוש במידע

אנו נאסוף ונשתמש במידע האישי אך ורק בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. לרוב, נשתמש במידע האישי במקרים שלהלן ולמטרות הבאות:

 • מתן שירותים, ביצוע הסכם עמך או התקשרות בהסכם כאמור, לרבות רכישת המוצרים המוצעים באתר ושליחתם אליך;
 • יצירת קשר ומסירת הודעות, לרבות באמצעות SMS, whatsapp, דוא”ל ו/או הודעות במסגרת האתר, ובכלל זה דיוור ישיר;
 • הצעת שירותים והצעות בהתאם למאפייני הפעילות שלך באתר;
 • שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות פרסומות מותאמות אישית;
 • תפעול האתר, פיתוחו, שיפורו וניהולו וכן שיפור השירות והתאמתו ללקוח;
 • למטרות אשר נתת את הסכמתך לעיבוד המידע בקשר עימן;
 • על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת ו/או לצורך הליך משפטי.

אנו עשויים לפנות אלייך בעתיד בדיוור ישיר על בסיס המידע האישי, לרבות בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים. בנוסף, ייתכן כי נשלח לך הודעות (לרבות הודעות SMS או הודעות דוא”ל) הנוגעות לפעילות שלך באתר או אלייך. ככל שאינך מעוניין בקבלת פניות כאמור, באפשרותך לבקש את הסרת שמך מרשימת התפוצה למשלוח הודעות שיווקיות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא”ל שתישלחנה (אם תישלחנה) או באמצעות פרטי ההתקשרות בסעיף ‏12 מטה).

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

אנו רשאים להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

 • לקבלנים או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים לך בהתאם לתנאי השימוש או להסכם עימך (למשל, לצורך עיבוד תשלומים, סליקה ושליחת המוצר אליך);
 • ליועצים המקצועיים שלנו (כגון עורכי דין, רואי חשבון) ככל הנדרש למתן שירותיהם;
 • אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג, מכירת פעילות וכו’, ובלבד שהגוף שאליו נתמזג ו/או שאליו תועבר פעילותנו (כולה או חלקה) יקבל על עצמו את עקרונות מדיניות פרטיות זו;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך (ו/או גורם מטעמך) לביננו (ו/או גורם מטעמנו), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור;
 • לצורך שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות פרסומות מותאמות אישית;
 • בהסכמת ובאישור המשתמש;
 • בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת וכן לצורך ניהול הליך משפטי.

המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל, לרבות במדינות שרמת ההגנה בהן על מידע אישי נופלת מזו הקיימת בישראל. במקרה של העברה כאמור, ההעברה תתבצע בהתאם להוראות הדין.

 1. אתרים חיצוניים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים. לחיצה על קישור כאמור עשויה לגרום לאיסוף מידע אישי שלך על-ידי צד שלישי. אין לנו כל שליטה על האתרים החיצוניים ואנו לא נישא באחריות ו/או בחבות כלשהי ביחס אליהם. אנו ממליצים כי תקרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לאתרים החיצוניים בטרם השימוש בהם.

 1. קטינים

האתר אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 13 ואנו לא אוספים ביודעין מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 13. קטינים מתחת לגיל 18 נדרשים לקרוא מדיניות פרטיות זו יחד עם הוריהם או האפוטרופוסים החוקיים שלהם. ככל שאתה הורה או אפוטרופוס חוקי של קטין מתחת לגיל 13 ואתה סבור כי ילדך עושה שימוש באתר, נבקש להודיענו על כך באופן מיידי. במקרה של פנייה כהורה או אפוטרופוס, ייתכן כי נבקש לקבל ממך מידע אישי על מנת להוכיח את זהותך.

 1. אבטחת המידע

אנו נעזרים באמצעי אבטחה סבירים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתנו. על אף האמצעים בהם אנו נוקטים, אין באפשרותנו להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואיננו יכולים להתחייב ששרתינו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם.

 1. קבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב

האתר עושה שימוש ב-cookies (או טכנולוגיות דומות).cookies  הם קבצים המורדים למכשיר ממנו המשתמש גולש באתר (מחשב, טלפון חכם וכו’) ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי המכשיר ממנו גולש המשתמש, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאיסוף פרטי מידע כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר ועוד. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies (ניתן להסתייע לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן).

בין היתר, האתר נעזר בטכנולוגיות שונות של צדדים שלישיים, כגון Facebook, על מנת לאסוף נתונים אודות פעילות המשתמש באתר ולהציג למשתמש, בעת שהמשתמש מבקר ברשתות חברתיות או באתרים של צדדים שלישיים, תכנים שיווקיים ופרסומות שעשויים לעניין את המשתמש.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. נפרסם הודעה באתר על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ושינויים כאמור ייכנסו בתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום הודעה כאמור. כל שינוי אחר ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו באתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך שימושך באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות מהווה את הסכמתך לתוכן מדיניות הפרטיות המעודכנת.

 1. מימוש זכויותייך

לצורך מימוש הזכויות המוקנות לך בחוק הגנת הפרטיות, באפשרותך לפנות אלינו בכתב באמצעות פרטי יצירת הקשר מטה:

 • באפשרותך לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של בוגולוג, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה לכך בכתב או באמצעות אפוטרופוס שמונה לך, בכפוף להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 (להלן: “תקנות העיון“). בוגולוג תשיב על בקשתך תוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, אלא אם תקופה זו הוארכה בהתאם לתקנות העיון.
 • בפנייתך עליך לפרט את כלל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות העיון, ובכלל זה שמך הפרטי, מס’ תעודת הזהות, שם האב, מען (כולל מיקוד), הנימוקים לבקשת העיון וסוג המידע בו מבוקש לעיין.

ככל שמצאת כי המידע המוחזק במאגרי בוגולוג אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, באפשרותך לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. בוגולוג תשיב על בקשתך תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה, אלא אם תקופה זו הוארכה בהתאם לתקנות העיון.

 1. יצירת קשר

בכל שאלה בקשר עם מדיניות פרטיות זו, באפשרותך לפנות אלינו בדוא”ל[email protected]

כדי שנוכל לטפל בפנייתך באופן מיטבי, נבקש לציין בפניה את שמך המלא ואת הפרטים ליצירת קשר עמך (שם, כתובת דוא”ל וטלפון).

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 19 בספטמבר 2022.